• Uncategorised
  • Δημοσιεύτηκε:
  • Hits: 382

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Eken Alfawise V50

 «Eken Alfawise V50 Pro Promo»

Ο ιστότοπος Techfreaks.gr διενεργεί Διαγωνισμό με Δώρο μία (1) Action Camera Eken Alfawise V50 Pro 

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και ανάδειξης των Νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος.

ΌΡΟΙ

1. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από την 00:00:00 πμ του Σαββάτου 29 Δεκεμβρίου 2018 έως και την 23:59:59 μμ της Κυριακής 6 Ιανουαρίου 2019 (εφεξής «Διάρκεια»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει κάθε επισκέπτης του Ιστότοπου Techfreaks.gr, εφόσον συναινέσει προς τούτο και ο χρήστης έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 

3. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται παραπάνω ο ιστότοπος Techfreaks.gr δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος, ακόμα και κατά την απονομή του Δώρου.

4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στον Διαγωνισμό (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, να συμπληρώσει και να στείλει την φόρμα με ορθά και πλήρη στοιχεία  Κάθε Συμμετέχων θα μπορεί, κατά τη διάρκεια και στο πλαίσιο του Προγράμματος, να αποστείλει μία μόνο φορά τα στοιχεία του μέσω της φόρμας με την οποία θα μπαίνει στην Κλήρωση. Ψευδή στοιχεία και διπλότυπες συμμετοχές θα ακυρωθούν από τον Διαγωνισμό.

5. Κάθε φόρμα μπαίνει στην ηλεκτρονική Κλήρωση (εφεξής «Κλήρωση»). Νικητής θα ανακηρυχτεί ο χρήστης ο οποίος θα προκύψει μέσω της κλήρωσης και θα ενημερωθεί μέσω email. Ο ιστότοπος Techfreaks.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής της κλήρωσης, με ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα www.techfreaks.gr ή στην σελίδα που διατηρεί στο Facebook. Η Κλήρωση θα διεξαχθεί την 7η Ιανουαρίου 2019 με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των Νικητών. 

6. Μετά την ολοκλήρωση της Κλήρωσης, ο ιστότοπος θα επικοινωνήσει με τον νικητή με σκοπό την ενημέρωσή του για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου. Κατά την επικοινωνία με τον Νικητή, θα ζητούνται τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, κλπ.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου, ως και οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία/νομιμοποιητικά έγγραφα κρίνονται απαραίτητα.

7. Ο ιστότοπος Techfreaks.gr έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους Νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης/παραλαβής του Δώρου, για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο ο Νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το Νικητή ή ο Νικητής δεν ανταποκριθεί ή ανταποκριθεί πλημμελώς εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών και σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. (γ) Εάν ο Νικητής δεν προσκομίσει ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης κατά την παράδοση του Δώρου. 

8. Ο ιστότοπος Techfreaks.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο, καθώς και τον αριθμό των Νικητών, ενημερώνοντας σχετικώς τους Συμμετέχοντες στο www.techfreaks.gr ή /και στην σελίδα που διατηρεί στο Facebook.

9. Η ευθύνη του ιστότοπου Techfreaks.gr περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Με την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος και την απονομή του Δώρου, ο ιστότοπος Techfreaks.gr  δεν υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή /και των Νικητών.

10. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε αξίωση έναντι του ιστότοπου Techfreaks.gr.

11. Ο ιστότοπος Techfreaks.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των Νικητών στην ιστοσελίδα της Techfreaks.gr (www.techfreaks.gr) και σε οποιοδήποτε έντυπό του ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου. Οι Συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και την αποδοχή των παρόντων όρων, συγκατατίθενται στη χρήση τυχόν αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού ή της παράδοσης του Δώρου, καθώς και στην τυχόν αναφορά του ονόματός τους ή/και φωτογραφίας τους για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

Καταχώρηση/προστασία προσωπικών δεδομένων

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τον ιστότοπο Techfreaks.gr για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας με τον χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα διατηρούν σε αρχείο και θα επεξεργάζονται από το Techfreaks.gr. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τον ιστότοπο είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και για τους σκοπούς του διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω τηλεφώνου, email ή SMS από την Εταιρεία, στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους, καθώς επίσης παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προς την Εταιρεία να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα του νικητή σε τρίτους, σε περίπτωση διοργάνωσης διαγωνισμού για λογαριασμό τρίτων. Ο ιστότοπος λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένοι, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Σε κάθε περίπτωση, κάθε υποκείμενο των ως άνω προσωπικών δεδομένων, διατηρεί έναντι του ιστότοπου όλα τα εκ του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δικαιώματα, ήτοι δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα αντίρρησης και δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην Ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Ο ιστότοπος Techfreaks.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στην Ιστοσελίδα της και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκληθεί από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των ως άνω στοιχείων και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τους χρήστες, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών, καθώς επίσης και να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στους χρήστες σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

Last modification: Σαβ 29 Δεκ 2018

fb techfreaks youtube techfreaks

Το techfreaks.gr χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες. Αποδεχτείτε τα cookies μας για καλύτερη εμπειρία Μάθετε Περισσότερα